Assitej tagság

Tagsági díjak

Éves tagsági díj

  • szervezeteknek: 5000 Ft
  • magánembereknek: 2000 Ft

A MAGYAR KÖZPONT TAGJAI
JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A Magyar Központ tagja lehet az a természetes személy és színház, aki benyújtott kérelme és az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján felvételt nyert és a tagdíjat befizeti.

1. A Magyar Központ rendes tagjai lehetnek:
a) a hivatásos állami és nem állami színházak és,
b) a hivatásos, állami színházak azon társulatának tagjai, akik rendszeresen előadásokat tartanak a gyerekek és az ifjúság számára,
c) olyan alternatív színházak tagjai, akik állandó, vagy részben állandó, felnőtt előadói gárdával rendelkeznek, rendszeres előadásokat tartanak a gyermekek és az ifjúság számára,
d) a különböző közszolgálati és kereskedelmi rádiók, televíziók, a filmgyárak, a multimédia, a dia- és animációs filmgyártó vállalatok azon tagjai, akik a gyermekek és az ifjúsági színház ügyét szolgálják,
e) azon önálló előadó- és alkotóművészek, illetve
f) a színházi műfaj iránt érdeklődő írók, kritikusok, zeneszerzők, koreográfusok,
g) olyan pedagógusok, drámatanárok, tudományos szakemberek, akik a gyermek-esztétikával, az ifjúsági művészeti neveléssel foglalkoznak.
A színházaknak, mint az egyesület tagjainak a természetes személy tagokkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak; taggyűléseken 1 fő küldöttel képviselhetik magukat és egy szavazattal rendelkeznek.

2. A Magyar Központ tiszteletbeli tagjai lehetnek azon személyek, akiket az ASSITEJ célkitűzései, illetve a gyermek esztétikai-színházi nevelés szolgálatában kifejtett évtizedes, vagy ennél hosszabb ideje tartó kimagasló munkájukért a Taggyűlés „tiszteletbeli tag”-nak választ.

3. A tagok jogai:
közreműködnek a Magyar Központ céljainak megvalósításában, ennek keretében:
– részt vesznek és szavazhatnak a magyar Központ közgyűlésein,
– javaslatokat és indítványokat tehetnek,
– választhatók,
– a Magyar Központ Elnökségének magbízásából képviselhetik a központot a nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon és külföldi tanulmányutakon.
Amennyiben a tag a közgyűlésen való részvételben akadályoztatva van, előzetesen írásbeli meghatalmazást adhat a képviseletére az elnökség bármely tagjának.

A „tiszteletbeli tagok” jogai:
– a „tiszteletbeli tagok” tanácskozási joggal részt vehetnek a mindenkori Elnökség munkájában.

A tagok kötelességei:
– a Magyar Központ alapszabályának megtartása,
– tevékeny részvétel a Magyar Központ céljainak megvalósításában,
– közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése

A tagsági jogviszony megszűnik:
– a tag kilépésével,
– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
– a tagnak a Magyar Központ alapszabályát sértő magatartás miatt történő kizárásával.
– a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

Törölhető annak a tagsága, akinek egy évi tagdíjhátraléka van.

Törölni kell a tagságát annak, aki ezt maga kéri írásban, kilépett vagy elhalálozott. Az elnökség felfüggesztheti annak a tagságát, aki ellen büntetőeljárás indult.

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
Ha a tag nem felel meg a tagsági jogviszonyra jelen Alapszabályban meghatározott feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napon határidővel felmondhatja írásban. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

Felmondható a tagsági jogviszony a tagdíjfizetés egy évet meghaladó mulasztása esetén, az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidő elmulasztását követő napon.

Az Elnökség kizárhatja a Magyar Központ tagjai sorából azt a tagot, aki a felvételhez szükséges feltételeket elvesztette, magatartása súlyosan vagy ismételten sérti az alapszabályt vagy közgyűlési határozatot. A tag kizárásáról írásbeli, indokolt határozattal –tartalmaznia kell a határozatnak a kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat- kell dönteni, melyet a kizárt taggal írásban, igazolható módon kell közölni, azzal a felhívással, hogy a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, melynek azonban halasztó hatálya nincs.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,
b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója
e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll
f./ aki egyébként személyesen érdekelt.